KONTAKT

ZUVI Trade, s.r.o. so sídlom Osiková 3210/5, 010 07 Žilina, IČO: 53 962 923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č. 77776/L

IČO: 53 962 923

DIČ: 2121536571

IČ DPH: SK2121536571

Telefónne číslo: +421 915 826 703
Emailová adresa: info@ipapier.sk